Prawo pracy

Procedura badania trzeźwości pracowników

W 2023 roku jedną z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców zmian w przepisach prawa pracy jest ta dotycząca dozwolonej kontroli pracowników w miejscu pracy w zakresie trzeźwości oraz stosowania przez pracowników środków działających podobnie do alkoholu.

Wprowadzenie kontroli

Pracodawca może wprowadzić kontrolę w powyższym zakresie, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia pracodawcy. Sama możliwość prowadzenia kontroli obwarowana jest obowiązkiem ustalenia wewnątrzzakładowych szczegółowych zasad i procedur takiej kontroli. Zasady te obejmować muszą m.in. szczegółowe uregulowania odnośnie sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości, czasu  i częstotliwości jej przeprowadzania, ustalenia osób uprawnionych do dokonywania takiej kontroli i wiele innych kwestii dot. m.in. rodzaju stosowanych urządzeń pomiarowych, czy zakresu przetwarzanych danych.

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do kontroli pracowników na zawartość w organizmie środków odurzających działających podobnie do alkoholu.

Ustalamy szczegółowe zasady i procedury kontroli obejmujące:

  • szczegółowe uregulowania odnośnie sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości
  • czasu  i częstotliwości jej przeprowadzania
  • ustalenia osób uprawnionych do dokonywania takiej kontroli
  • i wiele innych kwestii dot. m.in. rodzaju stosowanych urządzeń pomiarowych, czy zakresu przetwarzanych danych.

Opracowanie procedur

STB Consulting S.C. oferuje kompleksowe opracowanie procedur niezbędnych dla realizacji celów przyjętych w przepisach prawa pracy, bez których prowadzenie takich kontroli pracowników będzie niemożliwe. Przygotowane przez nas procedury kontroli pracowników w miejscu pracy pod kątem trzeźwości oraz stosowania środków działających podobnie do alkoholu stanowią gotowy materiał, dla podjęcia konsultacji ze związkami zawodowymi. Tam gdzie nie działają organizacje związkowe przygotowana przez nas procedura kontroli stać się może załącznikiem do regulaminu pracy lub treścią obwieszczenia.

Zobacz pozostałe zagadnienia prawa pracy:

Scroll to Top