Szkolenie

Prawo pracy w szkołach publicznych

Szkolenie skierowane jest do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także do jednostek prowadzących ich obsługę kadrową (np. Centra Usług Wspólnych, Gminne Zakłady Obsługi Administracyjnej Szkół, Wydziały Oświaty). Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być przydatna dla przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy działających w tych placówkach.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem stanowisk organów, orzecznictwa sądowego oraz doktryny.

Podczas szkolenia prowadzący postara się rozwiać wszelkie wątpliwości jakie mogą pojawić się podczas procesu rekrutacyjnego oraz w trakcie zatrudnienia.

Szkolenie skierowane jest do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także do jednostek prowadzących ich obsługę kadrową (np. Centra Usług Wspólnych, Gminne Zakłady Obsługi Administracyjnej Szkół, Wydziały Oświaty). Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być przydatna dla przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy działających w tych placówkach.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Zagadnienia Ogólne 

 • Grupy pracowników w szkole
 • Podstawy prawne zatrudniania pracowników szkół

Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami

 • Podstawy prawne nawiązywania stosunków pracy w Karcie Nauczyciela
 • Umowa o pracę i akt mianowania nauczyciela – elementy i uwagi praktyczne
 • Umowa na czas określony z nauczycielem – przesłanki zawarcia, ograniczenia czasowe od 01.09.2019 r.
 • Czy w umowie na czas określony nauczyciela wpisywać podstawę jej zawarcia lub przyczyny uzasadniające jej zawarcie?
 • Zatrudnianie emerytów w szkole – częste naruszenia
 • Procedura zmiany warunków pracy i płacy umowy o pracę
 • Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej miejscowości – omówienie procedury i konieczność uzyskania zgody pracownika
 • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, a ochrona związkowa
 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela w świetle art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela – na jaki okres, kryteria doboru, konsekwencje braku zgody, ochrona związkowa
 • Rozwiązanie, a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela – podstawy prawne, procedura
 • Czy nauczyciel, dyrektor może dorabiać? Zakres zastosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Dokumentacja pracownicza nauczycieli – wybrane zagadnienia

 • Dokumenty i oświadczenia wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy
 • Kwestionariusze osobowe nauczycieli – zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych
 • Informacja o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela – jak prawidłowo sporządzić
 • Ewidencja czasu pracy dla nauczyciela – czy trzeba ją prowadzić, zakres informacji, forma papierowa lub elektroniczna

Urlopy nauczycieli

 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela szkoły feryjnej – wymiar, kiedy nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego?
 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela szkoły nieferyjnej i nauczycieli na stanowiskach kierowniczych – wymiar urlopu, plan urlopów
 • Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nauczyciel kończy sprawowania funkcji kierowniczej
 • Urlopy bezpłatne nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – różne podstawy prawne

Czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli

 • Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w dni, w których nauczyciel przebywa na wycieczce, w dni rekolekcji, w tygodniach, w których występuje święto albo nieobecność usprawiedliwiona – w świetle orzecznictwa sądowego i stanowisk organów
 • Stosowane zasady obliczania wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa
 • Czy obowiązują limity godzin zastępstw doraźnych?
 • Jak prawidłowo ustalić limit godzin ponadwymiarowych przy zniżce pensum?

Pracownicy samorządowi w szkołach

 • Zasady zatrudniania – rodzaje umów, limity umów o pracę na czas określony
 • Dokumenty i oświadczenia wymagane przy zatrudnianiu
 • Podstawy prawne zmiany warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
 • Tryby ustania stosunku pracy pracownika samorządowego – rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 • Zasady prawidłowego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika samorządowego
 • Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych pracownika samorządowego – uwaga na błędne zapisy w regulaminach

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego, omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusja moderowana.

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Prowadzący:

Monika Krawczyk

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top