Prawo pracy

Regulamin pracy i wynagradzania

Tworzone przez nas dokumenty odpowiadają nie tylko najnowszym wymaganiom prawa pracy, ale też odzwierciedlają indywidualne potrzeby naszych klientów.

STB Consulting to zespół doświadczonych prawników

Polem naszego rozwoju zawodowego od wielu lat jest obszar prawa pracy. To pozwala nam skutecznie wspierać pracodawców w zakresie tworzenia lub korygowania treści aktów prawa wewnątrzzakładowego, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz obwieszczeń i zarządzeń pracodawcy.

Tworzone przez nas regulaminy odpowiadają najnowszym wymaganiom prawa pracy, uwzględniają wszelkie wymagania w tym zakresie oraz odzwierciedlają indywidualne potrzeby naszych klientów.

W swojej pracy w tym obszarze wspieramy się doświadczeniem nabytym podczas pracy w Państwowej Inspekcji Pracy oraz kompetencjami i wiedzą wykładowców akademickich z obszaru prawa pracy.

regulamin pracy

pracodawca zobowiązany jest go utworzyć jeżeli zakład pracy nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Zakład pracy zatrudniający mniej niż 50 osób może utworzyć regulamin pracy na zasadzie dobrowolności, co przy odpowiedniej treści tegoż źródła prawa wewnątrzzakładowego może przynieść wiele korzyści i pozwolić uniknąć wielu problemów w zakresie organizacji pracy.

regulamin wynagradzania

to kluczowy akt prawa wewnątrzzakładowego regulujący politykę płacową firmy, a także definiujący zasady przyznawania, naliczania oraz wypłacania pracownikom obligatoryjnych oraz fakultatywnych składników wynagrodzenia. Dobrze napisany, niejako szyty na miarę, regulamin wynagradzania może być dla pracodawcy z jednej strony skutecznym elementem polityki płacowej, z drugiej pozwoli uniknąć sporów i niedomówień w kontekście należnych świadczeń pracowniczych, podstaw ich naliczenia oraz zasad ich wypłacania.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracodawców, którzy muszą lub chcą utworzyć czy też dostosować istniejące regulaminy do najnowszych wymagań prawa pracy. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz bieżące konsultacje wszelkich zagadnień będących przedmiotem regulacji regulaminowych.

Zobacz pozostałe zagadnienia prawa pracy:

Scroll to Top