Usługi BHP

Audyt BHP

Zakresem audytu bhp możemy objęć zarówno wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy jak i dokumentacji dotyczącej BHP.

audyt bhp Opole

Korzystamy z doświadczenia zdobytego w Państwowej Inspekcji Pracy

Wykorzystując doświadczenie nabyte podczas wielu lat pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, świadczymy usługi w zakresie kompleksowych audytów bhp, przygotowujących zakłady każdej branży i każdej wielkości do kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym w szczególności PIP, PIS i UDT.

Zakres audytu BHP

Zakresem audytu bhp, w zależności od potrzeb zamawiającego, możemy objęć zarówno wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i eksploatowanych maszyn oraz urządzeń. Nadto nasi specjaliści dokonają kompleksowego sprawdzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy przeprowadzony przez nas audyt bhp zostaje przedstawiony w raporcie wskazującym obszary ewentualnego występowania zagrożeń lub nieprawidłowości formalnych.

Zastosowana kwantyfikacja stwierdzonego ryzyka pozwala pracodawcy w łatwy sposób zorientować się jakie działania powinny zostać podjęte niezwłocznie, jakie w wyznaczonym terminie, a także które audytowane obszary spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt BHP w STB Consulting – usprawni działanie Twojej firmy

Warunki, w jakich ma odbywać się praca, regulują przepisy prawa. Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo i regularnie kontrolować przestrzeganie obowiązujących w zakładzie przepisów BHP. Sprawdźmy, na czym polega audyt BHP, kto go może wykonać i jakie niesie korzyści dla firmy.

Czym jest audyt BHP?

Najprościej mówiąc, audyt BHP jest porównaniem obecnego stanu firmy z aktualnymi obowiązującymi normami. Jego przeprowadzenie nakierowane jest na szukanie odstępstw od obowiązujących przepisów, aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo pracownikom. Podsumowaniem audytu jest lista wykrytych błędów i rekomendacji. Audyt i wdrożenie zaleceń naprawczych pozwoli na pozytywne przejście kontroli z urzędu i uniknięcie kary finansowej.
Zlecając wykonanie audytu profesjonalnej firmie, masz pewność, że zostanie on przeprowadzony dokładnie i z należytą starannością. Tak jest również w przypadku audytorów BHP z STB Consulting. Jako praktycy z dziedziny prawa pracy i wieloletni inspektorzy PIP, mamy doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych audytów dla różnych branż.

Jak wygląda audyt BHP?

Formuła audytu zostanie dopasowana do charakteru prowadzonej działalności. Inne pytania zostaną zadane kierownictwu a inne pracownikom. Oceniane będzie nie tylko bezpieczeństwo stanowisk pracy. Audytorzy sprawdzają stan przeszkolenia pracowników z zakresu obowiązujących przepisów BHP. Skontrolują stan dokumentacji, w tym badania lekarskie, regulaminy czy wynagrodzenia. Zbadają poprawność działania maszyn i dostosowanie pomieszczeń do wykonywanej pracy. 
Teoretycznie pracodawca może samodzielnie przygotować się do kontroli z urzędu. Państwowa Inspekcja pracy (PIP) udostępnia na swojej stronie internetowej publikacje i listy kontrolne, które ułatwią przygotowania. W praktyce okazuje się, że do przeprowadzenia samodzielnego, prawidłowego audytu potrzebna jest wiedza fachowca. Zobaczmy jakie zagadnienia obejmuje ogólna lista kontrolna dla zakładów pracy:
 1. Informacje ogólne
 2. Stosunek pracy
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia
 4. Regulamin pracy
 5. Czas pracy
 6. Urlopy pracownicze
 7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 8. Ocena ryzyka zawodowego
 9. Wypadki przy pracy
 10. Badania lekarskie
 11. Szkolenia BHP
 12. Dodatkowe kwalifikacje
 13. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
 14. Obiekty i pomieszczenia pracy
 15. Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja
 16. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 17. Stanowiska i procesy pracy
 18. Maszyny i urządzenia techniczne
 19. Urządzenia i instalacje energetyczne
 20. Transport
 21. Magazynowanie i składanie
 22. Nadzór i kontrola stanu BHP
Przedstawiony zakres audytu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje szereg aspektów z zakresu działania przedsiębiorstwa. Ponadto każdy z przedstawionych punktów posiada rozwinięcie w formie pytań kontrolnych, które pomogą w ominięciu ważnych aspektów.  

Kto może wykonać audyt BHP?

Audyt Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeprowadzany jest tylko na zlecenie przedsiębiorstwa. Wykonują go niezależni, wykwalifikowani specjaliści, nierzadko byli pracownicy Inspektoratu Pracy. 
Audytorem może być także pracownik wewnętrzny firmy, o odpowiednich kwalifikacjach. Ukończonych studiach wyższych oraz posiadający certyfikat audytora. Powinien znać obowiązujące normy i przepisy prawa, a także umieć ocenić wprowadzone zmiany. 

Audyt BHP to korzyść dla Twojej firmy

Za bezpieczeństwo w firmie i kompletną dokumentację odpowiada jej właściciel. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997, pracodawca ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli BHP. Za nieprzestrzeganie zasad BHP pracodawcy grozi grzywna nawet do 30 tys. zł.
Sprawdźmy jakie korzyści niesie za sobą wykonywanie audytu BHP:
 • Pozytywny odbiór firmy wśród potencjalnych partnerów. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i swojej firmy jest oznaką odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu. 
 • Regularne monitorowanie stanu firmy. Audyt pozwoli obserwować wpływ wprowadzonych zmian na rozwój i wzrost przedsiębiorstwa. 
 • Eliminacja słabych punktów w firmie.
 • Uniknięcie kary pieniężnej. Jeśli dojdzie do wypadku na terenie firmy, a przeprowadzona kontrola PIP wykaże nieprawidłowości, grozi Ci spora kara finansowa. 
 • Planowanie wydatków. Wiedząc, jak często zużywają się dane sprzęty lub odzież pracownicza, lepiej będziemy mogli rozplanować wydatki. 

Czy audyt BHP jest tym samym co kontrola?

Kontrola i audyt BHP to dwa odrębne pojęcia. Oba działania analizują stan faktyczny zakładu pracy z normami i wymogami określonymi w przepisach BHP. Różni je efekt przeprowadzonych działań. Audyt BHP po zidentyfikowaniu nieprawidłowości zaproponuje rozwiązania naprawcze. Kontrola nie zaproponuje rozwiązania, skupi się na wykrytych nieprawidłowościach i znalezieniu winnego.
Kontrolę BHP zakładu pracy przeprowadzają jednostki zewnętrzne (rządowe) i wewnętrzne. Z zewnątrz kontroli dokonają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W wielu zakładach można spotkać pracownika w roli Społecznego Inspektor Pracy. W ramach swoich uprawnień może wydać zalecenie naprawy znalezionych uchybień. Co ważne, kierownik zakładu pracy musi ustosunkować się do wydanego zalecenia oraz zapewnić o jego wykonaniu. 

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top