Prawo pracy

Procedura pracy zdalnej

Nowa definicja pracy zdalnej oraz nowe zasady dotyczące możliwości jej wprowadzenia przez pracodawcę.

Przygotowujemy na procedury regulujące zasady pracy zdalnej

Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej w stosunku do pracowników, poza tzw. okazjonalną pracą zdalną lub pracą wykonywaną na polecenie pracodawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, uwarunkowana jest koniecznością ustalenia szczegółowych zasad jej wykonywania.

Ustalamy szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej obejmujące:

  • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
  • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów
  • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu
  • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
  • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
  • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych
  • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Wprowadzenie procedury pracy zdalnej

Określenie tych zasad powinno być wprowadzone w życie porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą, a zakładowymi organizacjami związkowymi lub w regulaminie, jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie lub związki zawodowe w zakładzie nie funkcjonują.

Istotną kwestią jest ustalenie zasad pokrywania przez pracodawcę kosztów, które ponosi pracownik świadczący pracę zdalną, możliwość zastosowania ryczałtu lub ekwiwalentu.

STB Consulting S.C. przygotowuje na eksperckim poziomie procedury regulujące zasady pracy zdalnej, niezbędne dla podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi i zawarcia porozumienia lub w formie gotowych do wprowadzenia regulaminów – dla pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe.

Zobacz pozostałe zagadnienia prawa pracy:

Scroll to Top