Szkolenie

Prawo pracy w szkołach niepublicznych

Szkolenie skierowane jest do niepublicznych szkół i przedszkoli, a także do jednostek prowadzących ich obsługę kadrową. Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być przydatna dla przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy działających w tych placówkach.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy w szkołach niepublicznych z uwzględnieniem stanowisk organów, orzecznictwa sądowego oraz doktryny.

Podczas szkolenia prowadzący postara się rozwiać wszelkie wątpliwości jakie mogą pojawić się podczas procesu rekrutacyjnego oraz w trakcie zatrudnienia.

Szkolenie skierowane jest do niepublicznych szkół i przedszkoli, a także do jednostek prowadzących ich obsługę kadrową. Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być przydatna dla przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy działających w tych placówkach.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Zagadnienia Ogólne 

 • Grupy pracowników w szkole
 • Podstawy prawne zatrudniania pracowników
 • Zakres zastosowania przepisów Karty Nauczyciela
 • Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania w szkole samorządowej – obowiązek czy konieczność

Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy

 • Podstawy prawne nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami
 • Umowa o pracę – elementy i uwagi praktyczne
 • Umowa zlecenie dla nauczyciela – przesłanki jej zawarcie, ważne zapisy, obowiązki zleceniodawcy
 • Procedura zmiany warunków pracy i płacy umowy o pracę
 • Rozwiązanie, a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela – podstawy prawne, procedura

Dokumentacja pracownicza nauczycieli – wybrane zagadnienia

 • Dokumenty i oświadczenia wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy
 • Kwestionariusze osobowe nauczycieli – zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych
 • Informacja o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela – jak prawidłowo sporządzić
 • Ewidencja czasu pracy dla nauczyciela – czy trzeba ją prowadzić, zakres informacji, forma papierowa lub elektroniczna

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 

 • Jak uregulować wymiar urlopu wypoczynkowego ze względu na organizację roku szkolnego – propozycje rozwiązań
 • Czy nauczyciel musi składać wniosek o urlop

Czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli   

 • Jaki system czasu pracy i okres rozliczeniowy ustalić dla nauczyciela
 • Rozkłady czasu pracy nauczycieli – rozwiązania praktyczne
 • Możliwość zmiany rozkładu czasu pracy – stanowiska organów i przykładowe zapisy     
 • Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych – przykładowe rozwiązania  
 • Obowiązki nauczyciela realizowane w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia – propozycje rozwiązań
 • Tygodniowa liczba godzin wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych – propozycje rozwiązań
 • Zasady obniżania norm czasu pracy i wymiaru zajęć dla pracowników niepełnosprawnych
 • Zasady ustalania liczby godzin wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze   
 • Zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów – przykładowe zapisy, miejsce realizacji zadań, zasady ewidencjonowania godzin  
 • Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym – zasady ewidencjonowania i miejsce realizacji zadań
 • Zasady przyznawania nauczycielom godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych – propozycje zapisów
 • Czy ustalać limity godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych – propozycje    
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa   – gdzie określić i jak obliczać, przykłady

Pracownicy niebędący nauczycielami

 • Zasady zatrudniania – rodzaje umów, limity umów o pracę na czas określony
 • Podstawy prawne zmiany warunków pracy i płacy
 • Tryby ustania stosunku pracy – rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 • Dokumenty i oświadczenia wymagane przy zatrudnianiu
 • Zasady prawidłowego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego – omówienie na przykładzie
 • Jakie zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych wprowadzić ze względu na organizację roku szkolnego – propozycje rozwiązań
 • Praca poza ustalonymi godzinami pracy – zasady rekompensaty w świetle błędów popełnianych przez pracodawców

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego, omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusja moderowana.

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Prowadzący:

Monika Krawczyk

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top