Szkolenie antymobbingowe

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – jak zapobiegać?

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów HR, osób kierujących pracownikami oraz pracowników.

szkolenie antymobbingowe

Cel szkolenia antymobbingowego

Prezentacja uregulowań prawnych dotyczących zjawisk destruktywnych dla środowiska pracowniczego, takich jak mobbing, dyskryminacja oraz molestowanie. Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną aspekty psychospołeczne ww. zjawisk oraz szerokie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uczestnicy będą mieli nadto możliwość zapoznania się z założeniami do tworzenia wewnątrzzakładowej procedury antymobbingowej

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów HR, osób kierujących pracownikami oraz pracowników.

Tematyka szkolenia antymobbingowego obejmuje:

Prawne i psychospołeczne aspekty mobbingu

 • Geneza badań nad zjawiskiem mobbingu
 • Konflikt w środowisku pracy
 • Szczególnie chronione interesy psychologiczne pracownika
 • Mobbing w ujęciu prawnym, definicje i znaczenie
 • Istotne elementy definicji mobbingu
 • Postępowanie wewnątrzzakładowe w przypadku mobbingu
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w zakładzie
 • Świadczenia dla ofiary mobbingu

Dyskryminacja w środowisku pracy

 • Dyskryminacja w przepisach krajowych i prawie UE
 • Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej
 • Szczególne cechy różnicujące niewymienione w Kodeksie pracy
 • Wewnątrzzakładowa polityka antydyskryminacyjna
 • Świadczenia dla ofiary dyskryminacji

Molestowanie

 • Molestowanie w przepisach prawa polskiego oraz UE
 • Molestowanie jako forma dyskryminacji płciowej
 • Istotne elementy definicji molestowania, w tym molestowania seksualnego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Podczas szkolenia antymobbingowego wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Szkolenie antymobbingowe w STB Consulting — zapobiegaj mobbingowi w swojej firmie

W obliczu współczesnych wyzwań zawodowych, szkolenie zespołu staje się kluczowym narzędziem formowania świadomości pracowników i kierownictwa. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem. Omówimy w nim zalety szkolenia w STB Consulting i pokażemy jakie korzyści może przynieść firmie. Odpowiemy, jaki ma wpływ na kształtowanie pozytywnego i bezpiecznego środowiska pracy.

Czym jest mobbing w pracy?

Mobbing to sytuacja, w której pracownik jest systematycznie i długotrwale nękany lub zastraszany. Zachowania kierowane pod jego adresem mają prowadzić do zaniżenia własnej oceny pracy zawodowej. Mają go ośmieszyć i wykluczyć z grupy. Ważne — mobber podejmuje działania w sposób ciągły. Forma i kombinacja zachowań mogą być różnorodne, zależne od indywidualnego podejścia mobbera.
Mobbing w miejscu pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary. Negatywnie wpływać na jej wydajność zawodową. Przeciwdziałanie mobbingowi wymaga świadomości i skutecznej polityki firmy. Kierownicy i dział HR powinien być gotów do interwencji w przypadku sygnalizowanych zachowań. Członkowie zespołu nie powinni pozostawać bierni na sygnały płynące ze strony kolegów.

Szkolenie antymobbingowe — jaką wartość wnosi do firmy?

Największą wartością szkoleń jest poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji. Pracownicy, którzy się rozwijają to fundament stabilnego wzrostu przedsiębiorstwa. Przyjrzyjmy się największym zaletom szkolenia zespołu w zakresie mobbingu w pracy:
 • Wczesne rozpoznanie oznak mobbingu. Wdrożenie procedury antymobbingowej w swojej firmie to prosty sposób na zastosowanie odpowiednich działań. Szkolenie zwiększa świadomość pracowników, dając im narzędzie to wczesnej reakcji.
 • Budowanie zdrowej atmosfery w pracy. Wzajemny szacunek i tolerancja podnosi zaangażowanie współpracowników. Wypracowuje umiejętność rozwiązywania konfliktów, tworząc zdrowsze środowisko pracy. 
 • Zwiększanie efektywności pracowników. Mobbing wpływa negatywnie na morale i produktywność pracowników. Dzięki szkoleniom zmniejszysz ilość konfliktów w pracy i zwiększysz produktywność pracowników.
 • Budowanie zaufania wśród pracowników i klientów.
 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej i finansowej. Wyposażony w wiedzę ze szkolenia, skutecznie zlokalizujesz pierwsze symptomy mobbingu i wdrożysz odpowiednie środki zapobiegawcze. 

Tematyka szkolenia antymobbingowego

Zapoznanie się z samą teorią dotyczącą tak obszernego tematu, jakim jest mobbing, to zdecydowanie za mało. Aby sprawnie przeciwdziałać nagannym zachowaniom w miejscu pracy, należy połączyć zdobytą wiedzę z praktyką. W STB Consulting stawiamy na wykorzystanie różnych metod szkoleniowych dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Efektem ma być sprawne użycie zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie składa się z trzech wyczerpujących temat modułów:
 • Mobbing od strony prawnej i społecznej.
 • Dyskryminacja.
 • Molestowanie.

Jakie działania może zastosować pracodawca, aby przeciwdziałać mobbingowi?

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy należy do obowiązków pracodawcy. Wedle obowiązujących przepisów, to pracodawca jest odpowiedzialny za wystąpienie mobbingu w swojej firmie. Zarówno w sytuacji, gdy sam jest mobberem, jak i wtedy, gdy mobbingu dopuszcza się inny pracownik. 
Aby nie dopuścić do mobbingu, pracodawca powinien:
 • Podjąć działania będące odpowiedzią na zaobserwowanie w firmie potencjalne przypadki zachowań uznawanych za mobbing.
 • Podjąć konkretne kroki w celu zapobiegania sytuacjom mobbingu w miejscu pracy.
Firmy w różny sposób starają się przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji pracowników. Zależnie od wielkości, mogą stosować:
 • Wdrożenie procedur antymobbingowych.
 • Powołać komisje antymobbingowe.
 • Wytypować w firmie dedykowanego pełnomocnika.
 • Zapewnić szkolenia przeciwdziałające mobbingowi i dyskryminacji dla wszystkich: kadry kierowniczej i pracowników. 

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top