Usługi BHP

Szkolenia BHP

Świadczymy usługi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń bhp zarówno u zamawiającego, jak i w sali szkoleniowej znajdującej się w naszej siedzibie w Opolu.

szkolenia bhp opole i Opolszczyzna

Szkolenia BHP Opole zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

Prowadzone przez nas szkolenia bhp Opole oparte są o autorskie prezentacje i spełniają wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny)
 • szkolenia okresowe bhp dla pracowników
 • szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami
 • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców
 • szkolenia specjalistyczne

Szkolenia BHP w STB Consulting

Dynamika i charakter środowiska pracy nieustannie ewoluuje. Z tego względu, raz przyjęte zasady i normy BHP mogą już nie obowiązywać. Cykliczne szkolenia pomogą zaktualizować wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypunktują nowo powstałe zagrożenia i zaproponują rozwiązanie naprawcze. Wyposażenie pracowników i siebie — jako przedsiębiorcy w wiedzę umożliwiającą bezpieczną pracę, to inwestycja w rozwój całej firmy.

Czym jest szkolenie BHP? 

Szkolenie BHP ma służyć bezpieczeństwu wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Kadry kierowniczej różnego szczebla i pracowników. Pracodawca także jest zobowiązany do posiadania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie jak dla pozostałych pracowników, zakres szkolenia powinien być dopasowany do zakresu pełnionych przez niego obowiązków.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Każde szkolenie bhp będzie składało się z części teoretycznej. Zależnie od charakteru wykonywanej pracy i występujących na stanowisku zagrożeń, może zostać wprowadzona część praktyczna. Będzie obejmowała np. przeszkolenie z używania urządzeń i maszyn, zasad pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.
Na szkoleniu możemy spodziewać się wiedzy przekazywanej w formie prezentacji multimedialnej i filmów instruktażowych. Moduły dotyczące udzielania pierwszej pomocy, prowadzone są na fantomach i z wykorzystaniem apteczki pierwszej pomocy.
Nieodzownym elementem utrwalenia wiedzy jest praktyka. Prowadząc szkolenia w STB Consulting zachęcamy, aby wykorzystać je w 100%. Wiedza przyswojona podczas zajęć praktycznych może uratować życie.
Pracodawca może dostosować jego treść do wymagań na określonym stanowisku. Wykonanie programu szkoleń pracowników można zlecić firmie prowadzącej szkolenia bhp.

Rodzaje szkoleń BHP

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP:
 • Szkolenie bhp wstępne — złożone z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Przeprowadzane, zanim pracownik obejmie nowe stanowisko pracy.
 • Szkolenie bhp okresowe. Przeprowadzane cyklicznie, dla już zatrudnionych pracowników.
Co ważne, pracodawca także ma obowiązek odbycia szkolenia i aktualizacji wiedzy w zakresie bhp. Nakaz ten wynika z przepisów Kodeksu pracy. Nieznajomość aktualnych zasad bhp uniemożliwi pracodawcy poprawne wypełnianie swoich obowiązków względem zakładu i pracowników. 

Szkolenie wstępne BHP 

Pracownik powinien przejść szkolenie BHP wstępne, zanim przystąpi do pracy. Dlaczego? Dlatego, że szkolenie zawiera wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią mu bezpieczną pracę. Pozna zagrożenia związane ze swoim stanowiskiem pracy. Dowie się jakie środki ochrony lub prewencji powinien w związku z tym zastosować. Po jego ukończeniu pracownik będzie umiał wykonywać swoje obowiązki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników ważne jest rok, dla kierowników i osób zarządzających, pół roku. Po tym czasie koniecznie jest ponowne przeszkolenie kadry i wykonanie szkolenia okresowego.
Szkolenie BHP wstępne nie zawsze jest wymagane. Wystarczy, że nowo zatrudniony pracownik w poprzedniej firmie pracował na tym samym stanowisku i tam odbył takie szkolenie. Kolejnym warunkiem jest zachowanie ciągłości zatrudnienia przez pracownika. Poprzednia umowa powinna być też umową o pracę.

Szkolenie BHP — Instruktaż ogólny

Dotyczy ogólnej części przepisów BHP i prowadzony jest przed przystąpieniem pracownika do pracy. Może odbyć się w dowolnym miejscu. Po ukończeniu instruktażu ogólnego pracownik będzie znał:
 • przepisy bhp regulowane przez Kodeks pracy,
 • przepisy bhp zawarte w ramach regulaminu pracy przedsiębiorstwa,
 • sposoby na udzielenie pierwszej pomocy.

Szkolenie BHP — Instruktaż stanowiskowy

Dotyczy części przepisów BHP dedykowanej konkretnemu stanowisku. Musi odbyć się na stanowisku przyszłej pracy. Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik pozna:
 • zagrożenia związane z danym stanowiskiem,
 • sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • techniki wykonywania swojej pracy w zgodzie z obowiązującymi zasadami bhp.
Instruktaż stanowiskowy składa się z kilku etapów:
 1. Zapoznanie pracownika z przyszłym stanowiskiem pracy, włącznie z objaśnieniem zagrożeń.
 2. Zademonstrowanie przez szkoleniowca prawidłowego wykonywania pracy na przyszłym stanowisku wedle obowiązujących zasad bhp.
 3. Pracownik podejmuje samodzielną próbę powtórzenia czynności wykonanych uprzednio przez szkoleniowca.
 4. Pracownik samodzielnie wykonuje czynności dedykowane stanowisku pracy pod nadzorem szkoleniowca.
 5. Pracownik ocenia przebieg wykonanej przez siebie pracy. 
 6. Test potwierdzający zdobytą wiedzę. 
Na zakończenie szkolenia z instruktażu stanowiskowego, uczestnik powinien zdać test. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku upoważnia go do wykonywania pracy na swoim nowym stanowisku. 

Szkolenie okresowe BHP

Przeznaczone dla pracowników już zatrudnionych. Jego zadaniem jest odświeżenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Szkolenie okresowe BHP funkcjonuje również jako aktualizacja obowiązujących przepisów. 
Pracownicy kadry kierowniczej i zarządzającej pracownikami powinni odbyć szkolenie okresowe BHP najpóźniej do pół roku od zatrudnienia lub objęcia nowego stanowiska. Pozostali pracownicy powinni przejść szkolenie okresowe w ciągu 12 miesięcy. 

Ile trwa szkolenie BHP?

Czas trwania szkolenia bhp podyktowany jest rodzajem szkolenia i stanowiskiem. Określa go także Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wedle podanych informacji instruktaż ogólny bhp powinien trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne. Na instruktaż stanowiskowy przeznaczono co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Tak więc pełne szkolenie ogólne i stanowiskowe zajmie łącznie co najmniej 11 godzin lekcyjnych, czyli 8 godzin i 15 minut
Po ukończeniu szkolenia, pracodawca wystawia pracownikowi kartę szkolenia wstępnego, która zostaje wpięta do akt pracowniczych. 

Co ile lat należy wykonać szkolenie BHP?

Tylko utrwalanie wiedzy i aktualizacja obowiązujących przepisów jest w stanie zapewnić pracownikowi odpowiednią ochronę. 
Nie każde szkolenie trzeba powtarzać. Szkolenie wstępne, jak sama nazwa wskazuje, wykonywane jest na początku podjęcia pracy. Cyklicznie trzeba powtarzać szkolenie okresowe. Częstotliwość ponownego przeszkolenia będzie zależna od stanowiska i związanych z nim zagrożeń:
 • przynajmniej raz na rok: osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne,
 • co 3 lata: osoby zatrudnione na stanowiska robotnicze,
 • co 5 lat: pracodawcy, pracownicy stanowisk kierowniczych, inżynierowie, projektanci, pracownicy BHP, pracownicy narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • co 6 lat: kadra administracyjno — biurowa.

Kiedy nie trzeba robić szkolenia BHP?

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca jest zwolniony z przeszkolenia pracownika w zakresie bhp:
 1. Szkolenie wstępne bhp. Nie jest wymagane, jeśli stanowisko nowego pracownika jest takie samo jak zajmowane w poprzedniej firmie. Nowa i poprzednia umowa musi być umową o pracę. Nowa umowa powinna zostać zawarta bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy.
 2. Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp. Po okazaniu ważnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia u poprzedniego pracodawcy. Zwolnienie obowiązuje również wtedy, jeśli jako pracownik posiadasz aktualne szkolenie bhp zrobione u poprzedniego pracodawcy. Warunkiem uznania go, jest pokrywanie się zakresów tematycznych szkoleń z poprzedniej firmy i z obecnej. 

Szkolenia BHP Opole — dla pracowników i pracodawców

Działalność STB Consulting obejmuje kompleksowe prowadzenie szkoleń. Zakres naszych działań to:
 • Szkolenia wstępne BHP (Instruktaż ogólny),
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników,
 • Szkolenia okresowe BHP dla kierowników,
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców,
 • Szkolenia specjalistyczne.
Zależnie od potrzeb i Państwa możliwości oferujemy usługę szkoleń BHP z dojazdem do pracodawcy lub w sali szkoleniowej siedziby naszej firmy w Opolu. 

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top